TESTY SZCZELNOŚCI SERWEROWNI

Testy szczelności serwerowni (mazowieckie) i innych pomieszczeń z SUG (stałe urządzenia gaśnicze – gazowe) w ochronie PPOŻ.

Wykonujemy testy szczelności serwerowni i innych pomieszczeń, w których zastosowano stałe urządzenia gaśnicza (gazowe). Obliczamy czas retencji środka gaśniczego oraz powierzchnie nieszczelności zgodnie z normami EN15004, ISO14520, NFPA 2001.

Gaszenie pożarów za pomocą gazów gaśniczych charakteryzuje najmniejszymi stratami związanymi  z  działaniem  środka  gaśniczego,  spośród  wszystkich  współcześnie znanych środków  gaśniczych.  Z  tego  względu  gazy  gaśnicze  znajdują  zastosowanie  przede wszystkim  tam,  gdzie  główną  wartość  stanowi  przechowywane  mienie  –  serwerownie, archiwa,  muzea.

Powszechnym  przypadkiem  jest  stosowanie  gazów  gaśniczych  w  stałych urządzeniach  gaśniczych  gazowych  (SUG-gazowych),  działających  przez  całkowite wypełnienie  chronionego  pomieszczenia.  SUG-gazowe  posiadają  gaz  gaśniczy zmagazynowany w butlach pod ciśnieniem, które połączone są z rurociągiem  zakończonym dyszami. Wyładowanie  gazu  następuje  automatycznie  po  wykryciu  pożaru  przez  czujki pożarowe  lub  ręcznie,  poprzez  wciśnięcie  przycisku  ”Start  Gaszenia”.

Dysze  wylotowe  są dobierane  i  rozmieszczane  w  taki  sposób,  aby  po  wyładowaniu  nastąpiło  równomierne rozprowadzenie  gazu  gaśniczego  i  uzyskanie  stężenia  projektowego  w  całej  chronionej przestrzeni.  Gaz  gaśniczy  zmieszany  w  stężeniu  projektowym  z  powietrzem  tworzy  tzw. mieszaninę gaśniczą.

Jeżeli  stężenie  gazu  gaśniczego  w  chronionej  przestrzeni  obniży  się  zbyt szybko,  to  istnieje  możliwość  powstania  wtórnego  pożaru.  Stąd  pomieszczenia zabezpieczane  gazami  powinny  być  na  tyle  szczelne,  by  dostatecznie  długo  utrzymać wymagane  stężenie  gazu  gaśniczego, na określonych  wysokościach  pomieszczenia, czyli zapewnić wymagany czas retencji.

Czas  retencji, to  czas utrzymywania stężenia  gazu gaśniczego  w pomieszczenia  powyżej ustalonego stężenia minimalnego Cmin na ustalonych wysokościach. Wartość Cmin oraz wysokości na których ma być utrzymane zależą od przyjętej normy projektowej.

Czas retencji gazu w pomieszczeniu można określić na dwa sposoby:
–  wyładować gaz gaśniczy do pomieszczenia chronionego i zmierzyć zmiany stężenia gazu w czasie na odpowiednich wysokościach,
–  wykonać  test szczelności  metodą wentylatorów drzwiowych i  na podstawie wyników testu analitycznie  wyznaczyć  zmiany  stężenia  gazu  gaśniczego  w  czasie  na odpowiednich wysokościach pomieszczenia.

Pierwsza  metoda jest przede wszystkim kosztowna, nie jest zalecana przez normy i stąd stosuje się ją sporadycznie.

Zdecydowanie tańsza i wygodniejsza jest metoda wentylatora drzwiowego.

Testy szczelności obudowy serwerowni i innych pomieszczeń z SUG-G wykonuje się za pomocą sprzętu Blower Door i zgodnie z normą PN-EN-ISO 9972 (dawniej PN-EN 13829). Po wyznaczeniu charakterystyki szczelności pomieszczenia wylicza się czas retencji czynnika gaśniczego przy pomocy specjalnego oprogramowania “Hold Time Calculator“.

hold_time_calculator

Wykonujemy obliczenia dla następujących gazów gaśniczych:

Oznaczenie chemiczne Typ – wersja
IG-01 Argon
IG-100 Nitrogen, Ceodeux B0480
IG-541 Inergen
IG-55 Argonite, ARGO55, ProInert, PyroShield
FK-5-1-12 Novec 1230
HCFC Blend A NAF SIII
HCFC-124 FE-241
HFC-125 FE-25, ECARO-25, NAF S 125
HFC-227ea FE-227, FM200, NAF S 227
HFC-23 FE-13
HFC-236fa FE-36
FIC-13I1 CF3I
HCFC Blend B Halotron II
CO2 CO2
CEA-410 FC-3-1-10
Halon Halon 1301

Zapraszamy do stałej współpracy, gdyż testy szczelności pomieszczenia z SUG-G należy wykonywać co 12 miesięcy, a także po przebudowach pomieszczenia.